Lưu trữ

Posts Tagged ‘write’

Xuất dữ liệu ra file csv

Sau nhiều lần tính toán cho các file dữ liệu khác nhau, mỗi lần thực hiện thao tác, tôi lại thay đổi tên file và lặp lại các bước tương tự. Đành rằng tôi đã gói gọn các bước vào một file lệnh .R nhưng điều này cũng khá mất thời gian nếu như kết quả phải sửa đi sửa lại nhiều lần mà chưa được duyệt (vì tôi phải trình kết quả cho supervisor và thảo luận để tìm ra giải pháp). Vì thế, tôi mày mò tìm cách để xuất các giá trị mỗi lần tính toán cho một file dữ liệu. Và chỉ cần một vòng lặp để duyệt hết tất cả các file cần tính toán đến.

Tôi vẫn biết rằng R cung cấp cách hàm để đọc và xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau. Nhưng mày mò một hồi với phương thức write.csv và write, tôi vẫn chưa thành công. Sau một hồi tìm hiểu, tôi đã nắm được nguyên tắc và ghi lại ở đây.

Bài toán như sau:

Tính toán các thuộc tính average degree (ad), diameter (dia), local clustering coefficient (lcf) và global clustering coefficient (gcf) cho mỗi mạng muscle, liver, yeast, fpcBMC, aracell, và aracell2.

Như vậy, ở đây chúng ta cần thực hiện 6 lần, mỗi lần như thế phải ghi lại kết quả của 4 biến ad, dia, lcf và gcf. Sau 6 lần thực hiện, kết quả cuối cùng là một bảng tổng hợp 4 thuộc tính của 6 mạng.

Code:

df<-NULL
for(r in 1:6)

# tính toán kết quả và lưu vào 4 biến
rbind(df, data.frame(ad=r,dia=r,lcf=0,gcf=0)) ->df

print(df)
write.table(df,file=”Myfile.csv”,sep=”,”,row.names=F)

Bằng cách chạy đoạn mã trên, tôi đã giải quyết công việc nhanh chóng và có thể thực hiện cho nhiều mạng khác.

Advertisements
Chuyên mục:R language Thẻ:, ,
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'