Lưu trữ

Posts Tagged ‘tex’

Chèn tài liệu tham khảo trong Latex

Có 2 cách để làm việc này:

Cách 1: Chèn trực tiếp các tài liệu tham khảo vào ngay văn bản tex với các \bibitem

  • Chọn vị trí chèn danh mục tài liệu tham khảo, sau đó đặt một cụm lênh sau
\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{latex}Helmut Kopka and Patrick W. Daly, \textsl{A Guide to
\LaTeX: Document Preparation for Beginners and Advanced Users},
fourth edition, Addison-Wesley (2004).

\bibitem{website}Some useful links are
given at \url{}.

\end{thebibliography}
  •  {5} là kiểu trình bày tài liệu tham khảo
  • Ở giữa, chèn bao nhiêu tùy thích các tài liệu tham khảo

Cách 2: Liên kết đến một tập tin .bib

Trước \end{document}, bạn đặt nhóm lệnh sau:

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{sample1,sample2,...,samplen}

 

  • plain: kiểu định dạng tài liệu tham khảo, ngoài ra còn có natbib, plainnat,…
  • sample1, sample2,…, samplen: các tập tin .bib

 

Advertisements
Chuyên mục:LaTEX Thẻ:, , ,
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'