Lưu trữ

Posts Tagged ‘procedural programming’

Giới thiệu lập trình thủ tục

Giới thiệu lập trình thủ tục

Nhiều ngôn ngữ lập trình truyền thống mà sinh viên vẫn thường học đầu tiên khi mới tập tễnh bước vào nghề IT là những ngôn ngữ lập trình kiểu thủ tục (procedural languages). Có thể kể ra một số ngôn ngữ lập trình dạng này như: C, C++, Fortran, Pascal, và Basic.

Một chương trình được viết theo kiểu lập trình thủ tục là một dãy các lệnh (instructions), nói với máy tính biết tuần tự các bước để làm một việc nào đó: Open a file, read a number, multiply by 4, display something. Các đơn vị của chương trình bao gồm các khối chương trình chính, các khối chương trình con, các hàm và thủ tục; các tầm vực, các thư viện dùng thêm hoặc những modules bên ngoài dùng kèm với chương trình.

Lập trình thủ tục phù hợp với những dự án nhỏ. It is the most natural way to tell a computer what to do, and the computer processor’s own language, machine code, is procedural, so the translation of the procedural high-level language into machine code is straightforward and efficient. What is more, procedural programming has a built-in way of splitting big lists of instructions into smaller lists: the function.

Advertisements
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'