Lưu trữ

Posts Tagged ‘Phản ứng’

Reactions and Enzymes (Phản ứng và Xúc tác)

Anabolism is the total series of chemical reactions involved in synthesis of organic compounds.
Anabolism là một loạt các phản ứng hóa học (chu trình) liên quan đến việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

Catabolism is the series of chemical reactions that breakdown larger molecules. Energy is released this way, some of it can be utilized for anabolism. Products of catabolism can be reassembled by anabolic processes into new anabolic molecules.
Catabolism là một dãy các phản ứng hóa học được bẻ gãy từ những molecule lớn hơn. Một phần năng lượng được giải phóng theo cách này được sử dụng cho quá trình anabolism. Những sản phẩm của catabolism được sắp xếp lại trong quá trình anabolic thành những anabolic molecules mới.

Advertisements
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'