Lưu trữ

Posts Tagged ‘instance’

Phương thức static (class) và instance

Tiếp theo bài giới thiệu về Overloading và Overriding, tôi muốn tóm lại sự khác biệt cũng như điểm lưu ý của các phương thức lớp (phương thức tĩnh) và phương thức instance. Đây là hai kiểu phương thức sử dụng phổ biến trong lập trình hướng đối tượng

Phương thức lớp (tĩnh) (Static Methods): là phương thức được gọi thông qua tên lớp. Trong quá trình cài đặt phương thức chúng ta dùng từ khóa static.

Xem ví dụ:

class MyUtils {
  . . .
  //================================================= mean
  public static double mean(int[] p) {
    int sum = 0; // sum of all the elements
    for (int i=0; i<p.length; i++) {
      sum += p[i];
    }
    return ((double)sum) / p.length;
  }//endmethod mean
  . . .
}

Muốn gọi phương thức này bên trong lớp mô tả nó, chúng ta chỉ cần sử dụng tên phương thức: mean(). Tuy nhiên, nếu gọi phương thức bên ngoài lớp chúng ta phải kèm theo tên lớp; nghĩa là: MyUtils.mean().

Phương thức instance: kết hợp với một object và các biến instance của object đó.

Ví dụ:

// File  : dialog/capitalize/Capitalize2.java
// Purpose: Capitalize first letter of each name. Declare with first use.
// Author : Fred Swartz - placed in public domain.
// Date  : 30 Mar 2006

import javax.swing.*;

public class Capitalize2 {

  public static void main(String[] args) {
    //.. Input a word
    String inputWord = JOptionPane.showInputDialog(null, "Enter a word");

    //.. Process - Separate word into parts, change case, put together.
    String firstLetter = inputWord.substring(0,1); // Get first letter
    String remainder  = inputWord.substring(1);  // Get remainder of word.
    String capitalized = firstLetter.toUpperCase() + remainder.toLowerCase();

    //.. Output the result.
    JOptionPane.showMessageDialog(null, capitalized);
  }
}

Các phương thức: substring, toUpperCase, toLowerCase là các phương thức instance. Các phương thức showInputDialog, showMessageDialog là các phương thức lớp.

Advertisements
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'