Lưu trữ

Posts Tagged ‘functional programming’

Giới thiệu lập trình hàm

Lập trình hàm là một kiểu lập trình mà tính toán các mô hình như là ước tính các biểu thức. Để hiểu rõ về lập trình hàm, bạn nên bắt tay vào việc học một ngôn ngữ nào đó có hỗ trợ kiểu lập trình hàm như Common Lisp, Ocaml hay Haskell.
Trong lập trình hàm, các chương trình được thực thi bằng việc ước tính các biểu thức, điều này ngược với kiểu lập trình mệnh lệnh (imperative programming) mà ở đó chương trình bao gồm nhiều câu lệnh thay đổi trạng thái toàn cục khi chạy chương trình. Với kiểu lập trình hàm chúng ta tránh được điều này nhờ sử dụng cơ chế biến đổi trạng thái (mutable state).

Lập trình hàm đòi hỏi tên hàm đi trước tiên, nghĩa là chúng được xử lý giống như các giá trị khác và có thể được truyền như là tham số cho các hàm khác hoặc trả về như một kết quả của một hàm. Hàm là đơn vị chính để xây dựng các chương trình.

Tham khảo

[1] http://www.staff.science.uu.nl/~fokke101/courses/fp-eng.pdf

[2] http://www-typo3.cs.ucl.ac.uk/students/syllabus/msccs/gc16_functional_programming/

Advertisements
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'