Lưu trữ

Archive for the ‘Java’ Category

Có thể thực hiện sửa động (dynamic) định nghĩa lại lớp trong Java

http://www.coderanch.com/t/516577/java/java/we-modify-class-definition-dynamicallly

Advertisements
Chuyên mục:Java

Ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau:

  • Simple
  • Architecture neutral
  • Object oriented
  • Portable
  • Distributed
  • High performance
  • Multithreaded
  • Robust
  • Dynamic
  • Secure

Mỗi từ trên được James Gosling và Henry McGilton giảng giải chi tiết trong cuốn “The Java Language Environment” , là một tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của ngôn ngữ.

Trong ngôn ngữ lập trình Java, tất cả các file nguồn chương trình được viết trong một chương trình soạn thảo văn bản (thường là plain text editor), lưu với phần mở rộng là .java. Những file này sau đó được biên dịch thành những file .class bởi trình biên dịch của ngôn ngữ Java là javac. Một file .class không chứa code của ngôn ngữ Java mà là các mã mệnh gần với ngôn ngữ máy tính, bộ vi xử lý của bạn có thể hiểu và thực thi được. Điều này có nghĩa là: các file .class chữa bytecodes – ngôn ngữ của máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM). Các công cụ thực thi chương trình java sẽ khởi tạo một JVM và nạp chương trình của bạn vào JVM để chạy.

Chuyên mục:Java Thẻ:
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'